Information

Akuta problem

Föreningen är ansluten till Örestads Bevakning, (vardagar kl. 16.00-08.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar) jourtelefon: 040-93 12 70 vid nödfall. Läs gärna igenom stadgarna för att förstå om det blir du eller föreningen gemensamt som kommer att få betala för larmet.

Andrahandsuthyrning

Tänk på att du måste ansöka hos styrelsen om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand. Du får bara hyra ut lägenheten om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten.

Styrelsen kommer att ha en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning. Tillstånd skall vara beviljat innan uthyrningen påbörjas. Styrelsen meddelar beslut efter styrelsemöte. Uthyrning beviljas upp till ett halvår i taget. Tänk på att det är du som lägenhetsägare har det fulla ansvaret att informera din hyresgäst så att denne följer de uppsatta reglerna för vår bostadsrättsförening, t ex trivselreglerna, sopsorteringen, tvättstugorna: bokning av tid, städning, och att det inte uppstår störningar från lägenheten eller trapphus.

Föreningen tar ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrning på 10% av prisbasbeloppet per år. År 2019 var prisbasbeloppet 46 500 kr vilket innebär 387,50 kr per månad.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.

Avfallskvarn

I Malmö stad kan man koppla sin avfallskvarn till en uppsamlingstank så att det malda avfallet kan samlas in och tas omhand separat. Det är inte tillåtet att koppla avfallskvarnen från köket direkt på avloppsledningen i vår förening.

Autogiro

Fyll i autogiroblanketten och skicka till Riksbyggen om du autogirera månadsavgiften.

Balkonger

Den som vill ha balkonglådor ska placera dessa på balkongens insida att de inte ska kunna falla ned. Skakning av mattor, sängkläder mm är inte tillåtet från balkonger eller fönster.

Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd eller snösmältning. Se till att ta bort snö från balkongen så fort som möjligt. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Brandskyddsamordnare

Föreningen har en branskyddsamordnare. Kontakta denne vid frågor om brandskydd. Se Kontakter för aktuell information.

Brandsäkerhet

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), skall samtliga trapphus, gångar i källarna och vindarna hållas helt fria. Det vill säga barnvagnar eller andra föremål får absolut inte ställas i dessa utrymmen. Blommor får inte heller förvaras i fönstren i trapphusen. Det är förbjudet att förvara brandfarliga produkter i källaren och på vinden.

El

El inköps via föreningen och debiteras per lägenhet efter förbrukning. Medlemmar kan inte själva välja elleverantör.

Element

Tänk på att du själv ansvarar för att det inte uppstår något läckage från elementen. Placera därför inga möbler framför elementen som försvårar upptäckten av eventuella läckage. Samtliga radiatorer är nu försedda med termostat. Reglera värmen med hjälp av termostatet och inte genom att öppna fönster och dörrar. Gardiner framför termostaten stör regleringen av värmen så att det blir kallare i lägenheten. Byter du element är det viktigt att du behåller termostaten med de inställda begränsningarna.

Fuktmätare

Vi kan nu låna ut en fuktmätare. Maila till styrelsen om ni önskar låna denna. Ni kan låna fuktmätaren under ett dygn.

Föreningens egendom

Vi förutsätter att du är aktsam om och vårdar väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt i föreningen. Om skada inträffar kontakta i styrelsen, Riksbyggen eller jour enligt anslagstavlan.

Försäkring

Du bör själv teckna hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndskyldig m.m. Sedan 2010 har föreningen tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Du behöver alltså inte själv köpa detta tillägg till din hemförsäkring. Försäkringsbrevet hittar du på Mitt Riksbyggen, under "Dokument".

Gemensamma kostnader

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar, meddela vår fastighetsskötare som utför detta på föreningens bekostnad. Kostnader för vatten betalas gemensamt. Vattenkranar, wc etc. får absolut inte lämnas droppande eller rinnande.

Grillplats

Det finns en grillplats som du kan boka. Bokningslista för grillplatsen finns i tvättstuga 2 Solters plan 1 D-E. Alla som använder grillen ska naturligtvis städa, torka av bord och ta bort sopor/aska för allas trivsel. Grillning är tillåten endast mellan klockan 16-24. För att undvika fotogenlukt läs ordentligt i instruktionen hur du tänder grillkolet. Ingen annan plats för grillning är tillåtet. Galler för grillning finns. Det går bra att använda engångsgrillar i grillen.

Grovsopor

Grovsoprummet öppnas med vindsnyckel. Dock får vi absolut inte slänga miljöfarligt avfall till exempel färgrester, oljor eller brandfarliga produkter. Dessa får var och en själv lämna till återvinningsstation. Hushållssopor får inte heller deponeras i soprummet. För avfall som vitvaror (kylskåp, spis etc.) kontakta styrelsen som i sin tur måste göra en beställning hos kommunen. Större papp- och frigolitförpackningar kan lämnas som grovsopor. Föreningen tar inte hand om byggavfall.

Hänsyn till grannar

Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar och “trivselregler”. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende i fastigheten. “Trivselregler” gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även dina gäster. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och andra gemensamhetsutrymmen. Några orsaker som kan störa grannarna är till exempel:

  • Hög musik

  • Fest på balkongen

  • Slå ovarsamt i dörrar

  • Rasta hundar inom området

Huvudregeln är naturligtvis att vi måste visa hänsyn mot varandra.

Efter kl. 22.00 ska det vara lugnt och senast kl. 23.00 ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Ska du ha fest någon gång är det bra att varsko grannarna om man tror att man ska hålla på efter 23.00 Man kan sätta upp en lapp i trapphuset. Men även för en fest finns det naturligtvis gränser. Använd sunt förnuft.

Kabelteve och bredband

Föreningen är ansluten till Comhem*) kabelteve. Bredband kan beställas dels via:

Comhem alternativt via Ownit som har fiberkabelanslutning till fastigheten. Se vidare anslag i entrén. Kostnaden för bredband till Ownit ingår i avgiften. (Ca 100 Mbit/sek). Beställning av bredband via Ownits hemsida: http://www.ownit.se/

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen och elementen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Namnskylt

Namnskylten på dörr, porttelefon respektive postbox hämtas från medlemsregistret.

Vid namnbyte, ny delägare, sambo etc. var god kontakta styrelsen för byte av namnskylt.

Andrahandsuthyrning gäller endast "c/o"-adress.

Nycklar/Taggar

Vid problem med nycklar eller taggar: kontakta styrelsen.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer: 746000-4489

Parkering

Föreningen har ingen egen parkering för bilar, motorcyklar eller mopeder. Endast cyklar får parkeras på gården och då i särskilda cykelställ.

Under lekplatsen mellan husen finns ett parkeringshus med infart från Möllevångsgatan och en trappa från Solters plan. Parkeringshuset drivs av Q-Park. I september 2019 kostade en plats 650 kr per månad.

Boendeparkering finns på gatorna runt föreningen. Priset är 25 kr per dag. Bilen får stå max 7 dagar utan att flyttas. Läs mer på Malmö stads hemsida.

Porttelefon

Porttelefonerna är öppna mellan klockan 07:00 - 23:00.

På porttelefonens högra sida finns en avstängningsknapp. När porttelefonen är avstängd lyser en lampa rött. På telefonluren finns en volymkontroll. När porttelefonen ringer och ni har svarat har man 40 sekunder på sig innan samtalet automatiskt kopplas ner. Likaså kopplas samtalet ner direkt ni trycker på öppna-knappen. Bild och instruktion.

Ritningar

Ritningar över lägenheter och hus finns att få hos stadsbyggnadskontoret.

Renovering av lägenheten, t.ex. kök, badrum eller säkerhetsdörr

Kontakta alltid styrelsen när du planerar att göra förändringar i lägenheten, t.ex. byta/bygga om kök, badrum. Om du byter eller installerar fläkt ska det vara fläkt med kolfilter. Tvättmaskin får inte installeras i köket då det kräver större avloppsledning samt golvbrunn. Plastunderlägg under diskmaskinen så att man snabbt kan se eventuellt läckage av vatten är obligatoriskt.

Avloppsledningarna som nu är relinade kräver en speciell handläggning, varför endast rörläggare med god kännedom om relining får utföra ingrepp på avloppsledningarna. Det är bostadsrättshavarens ansvar att kontakta Tubus System, för att ansluta nya installationen mot det befintliga avloppssystemet.

Regler för ombyggnad finns här.

Medlemmar som renoverar sina lägenheter ansvarar själva för att det är rent i trappan under tiden renoveringen pågår.

Rökning och nedskräpning

Det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar, vindar och källare. Utöver brandfara handlar det om att visa hänsyn för alla och speciellt för de som är allergiska och inte minst barnen. Aska inte ut genom fönster eller från balkongen och för allas trevnad, kasta inte fimpar, begagnad snus eller tuggummi på vår fina gård. Du ansvarar för att dina gäster inte skräpar ner inom föreningens område och runt fastigheten. Om du får reklam eller annan information som du inte tycker om, sortera detta som tidningar.

Sophantering

Vi har sopsortering på gården. Vi vädjar till alla att ta ansvar för miljön och sortera soporna. Sopsorteringen innebär också sänkta kostnader för föreningen. Släng inte glas och metall sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Tänk på att det är störande för alla som bor runt omkring. Föreningen blir debiterad extra avgift för felaktigt avfall. Läs ordentligt på anslagen hur du skall sortera.

Plast: Det är endast förpackningar av plast som skall sorteras. Mindre förpackningar av frigolit sorteras som plastförpackning.

Vitvaror, gamla spisar, diskmaskiner etc. får inte slängas på gården. Kontakta styrelsen för information om borttransport. Föreningen står för kostnaden.

Julgranar skall klippas ner och förpackas i pappers- eller plastsäck innan julgranen deponeras på gården.

Meddela styrelsen om du vill delta i sorteringen av matavfall till gagn för miljön!

Sopsortering, länk till VA SYD

Säkerhet och samverkan mellan grannar

Kontrollera alltid att portdörren till gatan och dörren till gården går säkert i lås!

Lämna aldrig dörrar till entré, källare, vind, cykelgarage eller tvättstugor olåsta. Tänk på inbrottsrisken eller skadegörelse!

Förvara inte brandfarligt material i källare och vindsförråd (det är förbjudet enligt lag). Inga föremål får deponeras i gångarna på vindarna eller i källarna!

Släpp inte under några omständigheter in någon okänd i porten hur bra anledning denne än säger sig ha. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Öppna inte för reklamutdelare, hemtjänst, städfirma, tidningsbud eller besöket till grannen. Grannens besök får grannen själv öppna för. De som gärna vill in som inte har här att göra har ofta väldigt bra argument – gå inte på det! Är det någon som vill slinka in när ni själv går in i porten så fråga vem de ska besöka. Det visar att vi känner varandra, är uppmärksamma och att man här i huset värnar om sig själv och sina grannar.

  • Lämna inte vinds- eller källardörrar öppna.

  • Var försiktig med eld.

  • Det är rökning förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen.

  • Din lägenhet skall vara utrustad med fungerande brandvarnare.

  • Meddela grannar på din våning och någon i styrelsen om du är borta en vecka eller längre från din lägenhet.

Städning

För städningens skull ska entréer och trapphusen hållas fria, det är alltså inte tillåtet att ha en matta utanför dörren. Vid synpunkter på städningen - kontakta styrelsen.

Trädgårdsgrupp

Alla är välkomna att hjälpa till med trädgårdsarbete på vår gård. Trädgårdsgruppen annonserar i trappuppgångarna när det blir aktuellt.

Trivselregler

Tvättmaskin hemma

Det går bra om den står i ett våtrum.

Tvättstugor

Det finns fem tvättstugor som ligger i källarplanen. Man får tvätta mellan klockan 8 - 21 måndag till lördag. Söndagar är tvättiden 12 - 18. I tvättstuga nr 5 (Södra Förstadsgatan 65 C) är tiden 8-22 alla dagar. Tvätt av mattor är inte tillåtet. Det gäller även badrumsmatta med gummerad baksida. Efter tvätt ska städning utföras:

 • Ludd från torktumlare och avfuktare skall tas bort.

  • Samtliga maskiner torkas rent.

  • Tvättmedelsfacken skall rengöras.

 • Från/till-knappen i torkrummet skall stängas av när du är klar med tvätten.

Man kan bara boka en tid i förväg. Dubbla tider får inte bokas mitt på dagen om inte första eller sista tiden är bokad.

Inget asbest i originalkakelfixet

Prov har skickats in för analys. Det finns inget asbest i originalkakelfixet.